Afgørelse om udløb af typegodkendelse for knallert (k-godkendelse 145)

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at tidligere udstedte k-
godkendelser er i strid med gældende ret, og at de derfor ikke kan

udnyttes i forbindelse med salg og markedsføring af disse knallerter,
ligesom det fremadrettet ikke vil være muligt at opnå k-godkendelser
for køretøjer, der hører under regler for EU-typegodkendelse.
Færdselsstyrelsen er ophørt med udstedelse af typegodkendelser til
knallerter (k-godkendelser). Allerede udstedte k-godkendelser udløber
den 1. januar 2020.

 

Afgørelse

Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse om, at k-godkendelse 145 for
knallert Bach Kabinescooter udløber den 1. januar 2020.
K-godkendelsen kan efter dags dato kun udnyttes til salg af knallerter
i lagerbeholdningen, dog senest til og med den 31. december 2019.
Nye knallerter bestilt efter dags dato kan kun markedsføres og sælges,
hvis de lever op til kravene i EU-forordning 168/2013 om godkendelse

og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricyk-
ler1

.
Som dokumentation for overholdelse af denne afgørelse bedes I udfylde
vedlagte skema over knallerter i jeres lagerbeholdning og fremsende til
Færdselsstyrelsen senest den 1. februar 2019.
Afgørelsen er truffet i henhold til artikel 1 og 2 i EU-forordning
168/2013.

 

Begrundelse

Det fremgår af EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markeds-
overvågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler, at forord-
ningen fastsætter de administrative og tekniske krav ved typegodken-
delse af de nævnte køretøjer. Danmark er forpligtet til at efterleve for-
ordningen.

EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af
to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler finder anvendelse på de
nævnte køretøjer med undtagelse af blandt andet:
a) Køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalt hastighed på
højst 6 km/t.
b) Køretøjer udelukkende til brug for fysisk handicappede.
EU-forordning 168/2013 trådte i kraft 1. januar 2016.

Færdselsstyrelsen har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det kø-
retøj, som I har fået udstedt en k-godkendelse for, er omfattet af EU-
forordning 168/2013.

I den forbindelse har Færdselsstyrelsen lagt vægt på, at den pågæl-
dende knallert ikke har en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på

højst 6 km/t, samt at knallerten ikke er indrettet udelukkende til brug
for fysisk handicappede.
Færdselsstyrelsen har derudover lagt vægt på, at udstedelsen af den
nationale k-godkendelse var og er i strid med EU-forordning 168/2013.
På baggrund heraf finder Færdselsstyrelsen, at k-godkendelse 145 for
knallert Bach Kabinescooter udløber den 1. januar 2020. Knallerter skal

herefter EU-typegodkendes i henhold til reglerne for EU-typegodken-
delse.

 

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at jeres knallert (Bach Kabinescooter model Bach
Delux) har fået udstedt k-godkendelsesnr. K 145 den 29. maj 2018.

 

Regelgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15.

januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehju-
lede køretøjer samt quadricykler fastsætter de administrative og tekni-
ske krav ved typegodkendelse af knallerter.

Relevante regler er vedlagt.

 

Afgørelsen er endelig

Der kan ikke klages over denne afgørelse. Det fremgår af § 36 i be-
kendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og

Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af
visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

 

Øvrige oplysninger

På Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk kan du læse nærmere
om, hvilke krav og godkendelsesordninger den enkelte type knallert,
herunder jeres knallert, er omfattet af.

Venlig hilsen
Frank Schack Rasmussen
Bilsagkyndig
frsr@fstyr.dk

 

___________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af
15. januar 2013 (uddrag)

Artikel 1
Formål

1. Denne forordning fastsætter de administrative og tekniske krav til

typegodkendelse af alle nye køretøjer, systemer, komponenter eller se-
parate tekniske enheder som omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Denne forordning finder ikke anvendelse på godkendelse af individuelle

køretøjer. Medlemsstater, der udsteder sådanne individuelle godkendel-
ser, skal imidlertid acceptere enhver typegodkendelse af køretøjer, sy-
stemer, komponenter og separate tekniske enheder udstedt i henhold

til denne forordning i stedet for de pågældende nationale bestemmel-
ser.

2. Denne forordning fastsætter krav i forbindelse med markedsovervåg-
ning af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enhe-
der, der skal godkendes i henhold til denne forordning. Denne forord-
ning fastsætter endvidere kravene til markedsovervågning af dele af og

udstyr til sådanne køretøjer.

3. Denne forordning berører ikke anvendelsen af lovgivning om trafik-
sikkerhed.

Artikel 2
Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på alle to- eller trehjulede køre-
tøjer og quadricykler som kategoriseret i artikel 4 og i bilag I (»køretøjer

i klasse L«), som er beregnet til kørsel på offentlig vej, herunder køretø-
jer konstrueret og fremstillet i et eller flere trin, og på systemer, kompo-
nenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr konstrueret og

fremstillet til sådanne køretøjer

Denne forordning finder også anvendelse på enduromotorcykler (L3e-
AxE (x = 1, 2 eller 3)), trialmotorcykler (L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3)) og

tunge terrængående quads (L7e-B) som kategoriseret i artikel 4 og i bi-
lag I.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende køretøjer:
a) køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst
6 km/h
b) køretøjer udelukkende til brug for fysisk handicappede
c) køretøjer, der udelukkende er beregnet til at blive styret af en person
til fods

Side 5 (5)
d) køretøjer udelukkende til brug ved konkurrencer
e) køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af væbnede
styrker, civilforsvaret, brandvæsenet, ordensmagten og akutmedicinske
tjenester

f) landbrugs- og skovbrugstraktorer, der falder ind under Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om

godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstrakto-
rer ( 1 ), maskiner, der falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af foru-
renende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i

mobile ikke-vejgående maskiner ( 2 ) og Parlamentets og Rådets direktiv
2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner ( 3 ), samt motorkøretøjer,
der falder ind under direktiv 2007/46/EF.
g) køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til brug uden for vej (off road)
og konstrueret til kørsel på overflader uden belægning
h) pedalcykler, som er udstyret med en elektrisk hjælpemotor med en

maksimal kontinuerlig nominel effekt på 250 W eller derunder, hvor mo-
torydelsen ophører, når cyklisten holder op med at træde, og ellers re-
duceres gradvis for at ophøre, inden køretøjets hastighed når 25 km/h

i) selvbalancerende køretøjer
j) køretøjer, der ikke har mindst én siddeplads.
k) køretøjer udstyret med en siddeplads for føreren, hvis R-punkt højde
er ≤ 540 mm, hvis der er tale om klasse L1e, L3e og L4e, eller ≤ 400
mm, hvis der er tale om klasse L2e, L5e, L6e og L7e.

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og
beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter (uddrag)
Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
§ 36. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 10 i
denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og
boligministeren eller anden administrativ myndighed.

 

Relevant artikel Fakta om knallert 2019

 

Kilde: Færdselsstyrelsen Sagsnr.: TS2060701-02414

Udløb af k-godkendelse 145 TS2060701-02414.pdf

typegodkendelse K 145 Bach Delux.26 (1).pdf