I.A.5.3 Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer der er fritaget for registrering
 
Version 2019-2
ISBN-nummer 978-87-417-0520-0
Resumé

-

Tryksted Vejledningen er ikke trykt - findes kun på skat.dk
Dokument type Juridisk vejledning
 

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke typer af køretøjer, der skal registreres i Motorregistret og forsynes med nummerplader, hvilke køretøjer der er undtaget for registrering, og hvilke køretøjer der ikke skal registreres.

Afsnittet indeholder:

 • Typer af registreringspligtige køretøjer
 • Køretøjer, som er undtaget fra registreringspligt
 • Veterankøretøjer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelser mv.

 

Typer af registreringspligtige køretøjer

Følgende typer af køretøjer skal registreres i Motorregistret og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område:

 • Motorkøretøj
 • Traktor. Se nedenfor
 • Knallert (maksimal hastighed på højst 45 km i timen). Se nedenfor
 • Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres
 • Campingvogn
 • Andet påhængsredskab end campingvogn, der bliver tilkoblet et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.
 • Motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion. Se nedenfor.

Se KØREGL § 2 samt  registreringsbekendtgørelsens § 3. Bemærk dog, at det tillige er en betingelse for registreringspligten, at køretøjet har en ejer eller bruger med bopæl eller hjemsted her i landet. Se registreringsbekendtgørelsens § 5.

 

Køretøjer, som er undtaget fra registreringspligt

Særlige motorredskaberKØREGL § 2, stk. 2

Registreringspligten for motorredskaber gælder ikke for:

 • Et motorredskab, herunder en gaffeltruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, og i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej.

 • En minitruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, og i ubetydeligt omfang på offentlig vej.

 • Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.

 • Et motorredskab, der bruges på afmærket havne- eller terminalområde, der er udpeget af politiet efter bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (godshåndtering og rangering af sættevogne).

 

Andre køretøjer – KØREGL § 2, stk. 3

Et køretøj fritages efter tilladelse fra Motorstyrelsen for registrering hvis:

 • Køretøjet overvejende anvendes uden for offentlig vej eller

 • Køretøjet kun bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement administreret af staten og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.

I tilladelsen til fritagelse for registrering fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes. Tilladelsen skal desuden medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

 

Knallert – KØREGL § 2, stk. 5

En lille knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen skal kun registreres, hvis den er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere. En stor knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen, dog højst 45 km i timen, skal altid registreres.

En invalideknallert skal ikke registreres. En invalideknallert betegnes som en trehjulet knallert, der er indrettet til befordring af en invalideret fører alene. Anden trehjulet knallert skal anses som en stor knallert. Ex. trehjulet knallert indrettet som kaffevogn.

En speed pedelec (en elcykel som kan køre op til 45 km i timen) skal ikke registreres, hvis den er omfattet af bekendtgørelse nr. 878 af 25. juni 2018 om forsøgsordning for speed pedelecs.

Se registreringsbekendtgørelsens § 3.

 

Traktor
En traktor, som ganske overvejende anvendes udenfor vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber, skal ikke registreres. Bemærk, at traktoren i så fald kun må anvendes på vejene til nogle nærmere angivne former for transporter. Se KØREGL § 3.

Traktorer, der er omfattet af KØREGL § 4, kan uden almindelig registrering i Motorregistret anvendes til en række nærmere angivne transporter af blandt andet arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom eller transport af produkter, som hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed. Traktoren skal registreres som godkendt og forsynes med nummerplade, før den tages i brug på færdselslovens område.

 

Kongehuset

Et køretøj, der efter Kongehusets bestemmelse fører en Kroneplade, skal ikke registreres i Motorregistret. Se KØREGL § 1.

 

Kommunale køretøjer

Et køretøj, der tilhører en kommune, og som er fritaget for registreringsafgift efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 3 eller 4, skal registreres i Motorregistret, men kan føre særlige kommunale nummerplader. Se registreringsbekendtgørelsens § 3.

 

Veterankøretøjer

Et køretøj kan registreres til veterankørsel, hvis det blev registreret første gang for mere end 30 år siden og er underkastet periodisk syn efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer § 55, stk. 1-3.

Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun bruges lejlighedsvist. Køretøjet må ikke bruges til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører. Køretøjet må dog gerne anvendes til eksamenskørsel, jf. bekendtgørelse nr. 494 af 27. maj 2018 om eksamenskørsel, optog m.v. Se registreringsbekendtgørelsens § 4.

Bemærk dog, at det efter reglerne i registreringsafgiftsloven er et krav, at et veterankøretøj blev registreret første gang for mere end 35 år siden. Se afsnit I.A.1.5.3.2. om værdifastsættelse af veterankøretøjer.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.338.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om ikke at imødekomme en anmodning om fritagelse for registrering efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk.1. Anmodningen vedrørte en traktor, der blev anvendt til bortkørsel af strandingsgods, og som kørte en begrænset strækning på offentlig vej (2 x 439 m hver 14. dag).

 

 

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2019 08:00

 

Kilde: https://skat.dk/display.aspx?oid=1947210&vid=216359

Populær
-13%
35,00 DKK  m/Moms
( 28,00 DKK  u/Moms )
40,00 DKK  m/Moms
Du sparer: 5,00 DKK
ekskl. levering
Lager: På lager
0 anmeldelser
Model/varenr.: REGLFOLD